ปรัชญาการศึกษา

PDFพิมพ์อีเมล

ปรัชญาการศึกษา (PHILOSORHY)

“การเรียนดี  วินัยเด่น เน้นคุณธรรม”

การเรียนดี (Well-knowledge)

หมายถึง   การศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอเช่นความรู้ด้านภาษา ด้านคิดคำนวณ  ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรวมทั้งรู้จักคิดและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ

 

วินัยเด่น (Self-discipline)

หมายถึง   การมีนิสัยที่ดีงาม ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพสิทธิผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

 

เน้นคุณธรรม (Virtuous)

หมายถึง   การยึดมั่นในหลักธรรม และ ศรัทธาตามหลักธรรมของศาสนาเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก และเมตตา  ตามคุณค่าพระวรสาร มีความรักและให้อภัย ปฏิบัติตนผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี  มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ  มีความเข้าใจซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง  มีอดทน ความซื่อสัตย์  มีจิตอาสา  มีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................